Amdanom


Gweledigaeth Dawns i Bawb -

  • Mae pawb yn gallu dawnsio
  • Trwy ymateb i anghenion ein cyfranogwyr, gallwn sichrau bod dawns yn hygyrch i bawb
  • Ein blaenoriaeth yw cynnig darpariaeth dawns Gymraeg neu ddwyieithog o safon uchel
  • Mae dawns yn adlewyrchu, yn llywio, yn siapio ac yn dylanwadu ar hunaniaeth ddiwylliannol Cymru, gan roi synnwyr o le i bobl a’r cyfle ar gyfer hunan-fynegiant di-eiriau
  • Mae ymateb, holi, herio ac arbrofi wrth wraidd ein gwaith
  • Mae partneriaethau â buddiannau cryf yn hanfodol i fwy o ddatblygiadau a chyflawniadau
  • Mae gan dawns y potensial i gael effaith bositif a chadarnhaol ar fywydau unigolion a chymunedau
  • Mae dawns yn gallu cyfrannu’n gadarnhaol at sawl agenda yn cynnwys iechyd a lles, cynhwysiad cymdeithasol, hunaniaeth ddiwylliannol ac economi ac adfwyio
  • Mae cymryd risg yn rhan bwysig o ddatblygu rhaglen gweithgaredd gyffrous, berthnasol, creadigol a gwreiddiol
  • Fel un o’r unig sefydliadau dawns gymunedol yng Nghymru sy’n gweithio’n bennaf trwy gyfrwng y Gymraeg, mae gennym rôl a chyfrifoldeb i gynnal darpariaeth dawns gref a grymusol yn y Gymraeg, ac yn credu y gall dawns fod yn cyfrwng cadarnhaol i bobl archwilio a dathlu eu hiaith a hunaniaeth.

Y Tîm

 

CatherineDechreuais ddawnsio yn 11 oed gyda grwp dawns ieuenctid lleol ac yn 2000, enillais BA (Anrh) Dawns Cyfoes o Brifysgol De Montfort, Caerlyr.

Rwyf wedi gweithio yn y sector dawns proffesiynol ers dros 20 mlynedd fel Ymarferydd Dawns yn y Gymuned, Coreograffydd a fel Arweinydd Cwmni. Mae dawns gymunedol yn angerdd mawr i mi ac nid oes dim yn fwy diddorol na phleserus i mi na thystio pobl o bob oed a gallu yn mynegi eu hunain drwy symud. Rwy’n credu’n gryf y gall unrhyw un ddawnsio ac rydw i’n caru bod Dawns i Bawb yn cynnig y cyfleoedd i bobl ddarganfod hyn.

catherine@dawnsibawb.org
01286 685 220

MadieO fod yn dair oed hyd heddiw, mae dawns wedi mynd â fi ar daith fel dim arall. Ar ôl graddio gyda chymwysterau Addysgu a Theatr Gerdd yn Lerpwl fe wnes i hyfforddi, perfformio a chystadlu dros y DU cyn dychwelyd i'm cartref yng Ngogledd Cymru. Ers hynny dwi wedi bod yn gweithio fel tiwtor dawns llawrydd yng Ngwynedd a Chonwy ac yn fwy diweddar fel Ymarferydd Datblygu i Dawns i Bawb. Credaf fod pawb yn haeddu'r cyfle i fynegi eu hunain drwy gyfrwng dawns. Fy nod bob amser yw cyflwyno sesiynau lle mae'r dawnsiwr yn teimlo'n ddigon diogel i ryddhau eu hunan creadigol. Rwy'n mwynhau gweithio gydag ystod o oedrannau a galluoedd ac rwy'n gyffrous i'r hyn sydd gan y dyfodol i gynnig yn y rôl anhygoel hon.

maddie@dawnsibawb.org

LaurenPan ddechreuais gyda Dawns i Bawb yn gyntaf roeddwn yn athro hyderus trwy gyfrwng y Saesneg yn unig. Ers cymryd interniaeth blwyddyn gyda nhw yn datblygu dawns ac anableddau ac ers dod yn Ymarferydd Datblygu Dawns yn ddiweddar, gallaf nawr addysgu'n hyderus trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd.nNid yn unig fy iaith sydd wedi datblygu ond rwyf wedi dod yn athro dawns llawer mwy cynhwysol gan ennill llawer iawn o brofiad mewn dysgu ystod eang o oedrannau a galluoedd.

Mae'r dysgu yn barhaus gyda Dawns i Bawb yn darparu mwy o hyfforddiant a dysgu yn gyson. Hyd yn oed gyda'r sefyllfa bresennol - nid yw hyn wedi cyfyngu ar fy natblygiad, dim ond darparu cyfleoedd ar-lein i gael hyfforddiant gan weithwyr proffesiynol ymhell ac agos.

KamarCefais fy ngeni yn Jerwsalem, Israel a symudais i Gymru 5 mlynedd yn ôl. Dechreuais ddawnsio ar ddechrau'r cyfnod clo unwaith yr wythnos dros zoom gyda Dawns i Bawb ac roeddwn i wrth fy modd efo fo. Mae dawns yn gwneud i mi deimlo'n hapus, hyderus, egnïol a rhydd. Mae'n fy helpu i fynegi fy emosiynau ac yn helpu gyda fy iechyd meddwl. Mae dod yn rhan o'r tîm hwn, cwrdd â phobl newydd, parhau â'm cariad at ddawns a dysgu pethau newydd yn rhywbeth cyffrous iawn i mi. Rwy'n teimlo'n lwcus iawn i gael y cyfle hwn i fod yn gynorthwyydd a chael mentora 1-1 gydag ymarferydd datblygu dawns.

 

Gwybodaeth ychwanegol


Fon Roberts – Cadeirydd
Ann Postle – Is-Gadeirydd
Betsan Llwyd – Is-Gadeirydd
Gwilym Roberts
Meinir Evans
Olwen Green
Eddie Ladd
Llyr ap Rhisiart
Idwal Williams
Carys Wynne-Williams - Cynrychiolydd o Gyngor Celfyddydau Cymru

Mae’r ardal y mae Dawns i Bawb yn gweithio ynddi’n un o harddwch ac ysbryd eithriadol. Mae hi’n ardal eang iawn â’i rhan fwyaf yn wledig ac yn fynyddig. Mae sicrhau mynediad i’n sesiynau felly’n golygu llawer iawn o deithio.

Mae hi hefyd yr ardal â’r incwm cyfartalog lleiaf yn y DU, sy’n cael effaith mawr ar gynaliadwyedd Dawns i Bawb. Mae’r angen i sicrhau mynediad, a’r teithio sydd ymhlwm â hynny, yn golygu bod cost cynnal sesiynau’n uwch na mewn ardaloedd eraill, sydd yn her i ni. Ond rydyn ni isio gwneud mwy, a dyna pam y bu i ni sefydlu Cynllun Prentisiaeth a Rhaglen Arweinwyr Ifanc er mwyn hyfforddi mwy o bobl i weithio – gyda chefnogaeth Dawns i Bawb – yn eu cymunedau.

Mae gan ogledd Cymru hunaniaeth ranbarthol sy’n arbennig iddi hi ei hun. Iaith cyntaf yr ardal ydi’r Gymraeg ac mae’n hanfodol ein bod yn darparu sesiynau a gweithgareddau yn y Gymraeg.

Polisi Preifatrwydd Dawns i Bawb - cliciwch yma

 


Dawns i Bawb, Uned 2, Galeri, Doc Victoria, Caernarfon, LL55 1SQ, Cymru
Ffôn: +44 (0) 1286 685 220 | E-bost: post@dawnsibawb.org