Newyddion

FFITRWYDD DAWNS I BOBL 16+ OED

Pob Nos Lun yn dilyn tymor ysgol
7.00-8.00
Galeri, Caernarfon
£5.00 y sesiwn
Angen archebu lle o flaen llaw pob wythnos trwy Galeri – www.galericaernarfon.com


DAWNSWYR DRE

Sesiynau dawns i blant a phobl ifanc gyda Perfformiad Gaeaf ar 3ydd Rhagfyr.
Sesiynau yn addas i bob gallu
Pob Dydd Sadwrn yn Galeri, Caernarfon yn dilyn tymor yr ysgol.
DAWNSWYR DRE 1 (4-6 oed) – 10.00-10.45
DAWNSWYR DRE 2 (7-10 oed) – 11.00-11.45
DAWNSWYR DRE 3 (11+ oed) - 12.00-12.45

£49.50 y tymor (10 Medi – 26 Tachwedd)
Mae rhaid archebu lle o flaen llaw trwy Galeri – www.galericaernarfon.com


TAITH YR EIRA Sioe Aeaf Dawns i Bawb 2022

Dewch ar daith yr eira gyda dawnswyr Dawns i Bawb!
Sioe ryngweithiol sy'n addas i'r teulu cyfan gyda chymysgedd o berfformiad ffilm gan ein dawnswyr cymunedol a pherfformiad byw gan staff Dawns i Bawb.
Dydd Sadwrn, 3ydd Rhagfyr
Studio 2, Galeri, Caernarfon
Tocynnau: £5.00 oedolyn / £3.50 plentyn (dim ond lle i 50 o bobl mewn perfformiad)
Ar werth trwy wefan Galeri – www.galericaernarfon.com
(Hefyd i gynnwys poster Taith yr Eira)

 • 100822-taith-yr-eira

CYMRU: NI – Sioe Newydd i gartrefi preswyl mewn partneriaeth a Chanolfan Ddiwylliant Conwy

Mae Dawns i Bawb wedi derbyn nawdd gan Ganolfan Ddiwylliant Conwy i greu a theithio sioe rhyngweithiol newydd o’r enw ‘Cymru: Ni’ i gartrefi preswyl ledled Conwy. Mae’r gwaith yn rhan o’r prosiect ‘Dance Well’ sy’n datblygu gweithgareddau dawns i wella iechyd a lles ein cymunedau


NEGES GAN EMMA QUAECK – RHEOLWR DEMENTIA ACTIF GWYNEDD

Mae tîm Dementia Actif Gwynedd yn falch o gyflwyno ein hail ffilm o berfformiad dawns. Enw’r ddawns yw “Dathliad” ac fe’i perfformir i gerddoriaeth ‘Summertime’ – Frances Faye.
Unwaith eto, fe grëwyd y ffilm mewn cydweithrediad â Dawns i Bawb ac mae’r ffilm yn serennu pobl sy'n byw gyda dementia, gofalwyr, disgyblion Ysgol Glan y Môr, cyd-aelodau a staff. Mae’r fideo yn ddathliad o’r ffaith ein bod yn cael dod at ein gilydd eto yn dilyn y pan demig, ac ar ben hynny, y gallwn ddal i symud o hyd!

https://youtu.be/nSgjDLv619g


Swydd Newydd – Ymarferwr Datblygu Dawns

nodwch – mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd ond rydym yn croesawu ceisiadau gan ddysgwyr Cymraeg sydd wedi ymrwymo i ddatblygu eu sgiliau Iaith Gymraeg

Manylion Swydd:

Teitl: Ymarferydd Datblygu Dawns

Oriau: Rhan Amser – 18 awr yr wythnos (yn cynnwys gweithio gyda’r nos ac ar Sadyrnau)

Cyfnod: Cytundeb Blwyddyn

Cyflog: £26,000 pro rata (£13,000)

Ardal: Gwynedd, Conwy ac Ynys Mon gyda prif swyddfa yn Galeri, Caernarfon

Dyddiad Dechrau: Cyn gynted â phosibl

Dyddiad Cau am Ymgeisio: 22.04.22

Hysbysiad Rhestr Fer: 25.04.22

Cyfweliadau a Clyweliadau 4 a 5 Mai

Darllen mwy am swydd Ymarferydd Datblygu Dawns - cliciwch yma


Sesiynau i blant ac oedolion yn dechrau ym mis Ionawr 2022

Rydym yn falch i gyhoeddi sesiynau wyneb i wyneb yn Galeri (Caernarfon) yn dechrau ym mis Ionawr. Oherwydd y sefyllfa Covid barhaus, ni fyddwn yn newid ein cyfyngiadau heblaw am godi niferoedd pob grŵp o 12 o bobl i 15 o bobl. Byddwn yn adolygu hyn ar gyfer hanner tymor Chwefror. Mae'n hanfodol i archebu lle o flaen llaw drwy wefan Galeri. Diolch!

 • 031221-ffitrwydd-dawns
 • 031221-dawnswyr-dre-ionawr

Sioe Nadolig Dawns i Bawb 2021

Mae Dawns i Bawb yn falch i gyhoeddi ein Sioe Nadolig 2021, ‘Golau Nadolig.’ Eleni mae dawnswyr o bob oedran a gallu yn cyflwyno perfformio i chi gyda neges o obaith, mwynhad a llawenydd. Cyfle i chi fwynhau’r sioe gyda’ch teulu yn eich cartref eich hun.
Mae posib archebu tocyn/linc am £2 hyd at 17.00 ar Mercher - 08.12.21

Bydd Dawns i Bawb yn ebostio linc i’r cyfeiriad ebost sydd wedi archebu’r tocynnau ar ddydd Gwener, 10.12.21. Bydd posib gwylio'r sioe o 16:30 ymlaen. Fel cwmni sydd heb dderbyn incwm ers 20 mis, mae Dawns i Bawb yn gofyn yn garedig i neb rannu’r ddolen.

 • 031221-dolig

Neges gan Gyfarwyddwr Artistig Dawns i Bawb

Wrth i ni gyrraedd diwedd 2021, hoffwn fyfyrio ar brofiadau'r 21 mis diwethaf. Mae wedi bod yn gyfnod heriol i Dawns i Bawb gyda cholled sylweddol o waith a cholli incwm. Popeth sy'n bwysig i'n gwaith – dawnsio gydag eraill a dod â phobl at ei gilydd fu'r pethau yr ydym wedi gorfod osgoi eu gwneud. Ond un peth y mae'r Celfyddydau'n dda iawn am ei wneud yw ymateb ac addasu, a dyna a wnaethom. Er mai dim ond ychydig o brosiectau yr ydym wedi gallu eu rhedeg wyneb yn wyneb, mae'r dawnsio wedi parhau:

 • Sesiynau Zoom ac wyneb i wyneb ar gyfer plant a phobl ifanc
 • Sesiynau Ffitrwydd Dawns i oedolion ar Zoom ac wyneb i wyneb
 • Wedi creu Pecyn Gofal Dawns i ysgolion i gefnogi plant gyda’u hiechyd meddwl a'r heriau y maent wedi'u hwynebu eleni
 • Cynnal sesiynau wythnosol a chreu perfformiad ar ffilm gyda’n Cwmni Dawns Gynhwysol fel rhan o brosiect ’11 Million Reasons to Dance’ mewn partneriaeth a People Dancing a’r Amgueddfa Llechi Llanberis
 • Sesiynau dawns reolaidd dros Zoom gyda Dementia Actif Gwynedd, Whizkidz a Gofalwyr Cymru
 • Parhau i weithio gyda Chartrefi Gofal ar Zoom a thrwy sesiynau wedi’i recordio
 • Prosiectau ‘Haf o Hwyl’ dros Wynedd, Conwy ac Ynys Môn
 • Parhau gyda phrosiect DUETS mewn partneriaeth a Ballet Cymru ag Ysgol Llanllyfni

Er nad oeddem yn gallu cyflwyno ein Sioe Nadolig yn y theatr am yr ail flwyddyn, mae ein grwpiau wedi gweithio gyda'i gilydd i greu perfformiad hyfryd ar ffilm o'r enw 'Golau Nadolig' gyda negeseuon o oleuni a gobaith. Mae'r perfformiad ar gael i'w brynu o wefan Galeri hyd at y 9fed o Ragfyr. Yn olaf ar ran tîm Dawns i Bawb, dymunaf Nadolig Llawen i chi; cadw'n ddiogel, ac edrych ymlaen at eich gweld yn 2022.

Catherine Young
Cyfarwyddwr Artistig
Dawns i Bawb


Sesiynau Dawns i blant a phobl ifanc

Pob Dydd Llyn a Sadwrn

Cychwyn 6/9/2021

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y Sesiynau Dawns i blant a phobl ifanc

 

 • 270821-dawns-i-bobl-ifanc

Ffitrwydd Dawns

Sesiynau i bobl 16+

Pob Nos Lun 7:00 - 8:00 p.m.

Cychwyn 6/9/2021

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am sesiynau ffitrwydd Dawns

 • 270821-dawns-ffitrwydd

 

Dawns i Bawb, Uned 2, Galeri, Doc Victoria, Caernarfon, LL55 1SQ, Cymru
Ffôn: +44 (0) 1286 685 220 | E-bost: post@dawnsibawb.org